top of page

برای آزاد شدن، برای خلاص شدن از شر زنجیرهای خود... واقعاً چه معنی دارد ؟ آیا این می داند که چگونه خود را تصاحب کند ؟ هرگز در نیمه راه رویاپردازی نکنید، از شانس خود استفاده کنید و تصمیم بگیرید ؟ آیا این جرأت دارد که قوانین تعیین شده را زیر پا بگذارد ؟ فرض کنید شخصی که ما هستیم ؟

آزاد بودن همه اینهاست و خیلی بیشتر. اما بالاتر از همه، آزاد بودن یک تصمیم است. در این کتاب، نویسنده ما را به یک جستجوی آغازین در جمع حکیمان می برد تا هر روز، طبق تجربیات زندگی خود، آزادی را که فراموش کرده بودیم، دوباره کشف کنیم.

شما یاد خواهید گرفت که خود را از دیکته های جامعه رها کنید، خوشبختی خود را در آغوش بگیرید و راه آزادی کامل و کامل خود را بیابید. یک کلمه کلیدی : live !

bottom of page