top of page
 Stephane Garnier
 Stephane Garnier

مربی من باند است، جیمز باند! 

رازهای جیمز باند چیست که به او اجازه می دهد تا اینقدر مغناطیسی، بی انتها، زیبا و متقاعد کننده باشد؟ چه کسی آرزو نکرده است که یک روز خود را به جای جیمز باند بیابد؟ مشهورترین جاسوس روی کره زمین لزوماً چیزهایی دارد که در مورد نحوه وجود و تفکر خود به ما بیاموزد. این چیزی است که این کتاب توسعه شخصی مانند هیچ چیز دیگری ارائه نمی دهد!

جیمز باند کاریزماتیک اما حساس و شوخ طبع است. ویژگی های بسیار زیادی که همه ما (و همه) می توانیم برای به دست آوردن حیوانیتی که مشخصه این شخصیت نمادین است، توسعه دهیم.

بگذارید جیمز باند در شما خودش را بیان کند!

bottom of page