top of page
Agir et penser comme un chat-Stéphane Garnier

سبک زندگی

نسخه چاپی بزرگ

در محل کار، با خانواده، با دوستان خود:
گربه بهترین مربی شماست!

نویسنده از مشاهدات روزانه گربه خود استفاده می کند و ویژگی های این حیوان را برای برخی از آنها کاملاً قابل استفاده در دنیای انسان می داند. گربه آرام، ظریف، مستقل است، پس چرا در محل کار یا خانواده به ما الهام نگیرید؟ در اینجا یک مربی از نوع جدیدی وجود دارد، اما با خواندن این کتاب متوجه می شویم که آن لعنتی موثر است.

سفارش

نسخه اصلی

Agir et penser comme un chat-Stéphane Garnier
bottom of page