top of page
 Stephane Garnier
 Stephane Garnier

همه ممکن است اشتباه کنند!

چه در علم، ژئوپلیتیک، اختراع، پزشکی، علوم کامپیوتر یا هنر، هر قرن سهم خود را از پوچی ها ارائه کرده است که مانند بسیاری از حقایق، پیش از اینکه خودشان باشند، حتی با مزخرفات جدید جایگزین شده اند. به طور خلاصه، چرخه بی نهایت حماقت، انسانیت زیبای ما.
غالباً دانشمندان، تصمیم گیرندگان، رویاپردازان برای تجارت خود، حتی بهترین ها نیز قادر به انجام غیر محتمل ترین افکار بوده اند.
استفان گارنیر تمام این خرده های کوچک غیر خرد را برای شما گرد آورده است!

 

bottom of page